PRIVACY VERKLARING HSV DE SPORTVISSER

De Sportvisser is gevestigd te Ochten en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156729. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens De Sportvisser verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.1 De Sportvisser verwerkt (mogelijk) hierna genoemde gegevens van u indien u:
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid bij De Sportvisser
b. een vergunning of dienst afneemt bij De Sportvisser (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d
c. contact met ons opneemt (b.v. via email, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De Sportvisser verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

A. voorletters, voornaam en naam.
B. geboortedatum;.
C. adres.
D. e-mailadres.
E. telefoonnummer.
E. leeftijd.
G. geslacht.
H. rekeningnummer.
I. het lidmaatschap(s)nummer van een hengelsportvereniging.
J. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren,
hengelsportresultaten e.d.)
K. browsercookies.

1.3 De Sportvisser kan deze gegevens gebruiken om:
het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten.
beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening).
voorlichting (informatievoorziening).
onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport).
Handhaving.

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 

U kunt contact opnemen met De Sportvisser per e-mail: hsv@de-sportvisser.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop De Sportvisser persoonsgegevens verwerkt.
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring.
(c) inzage in persoonsgegevens die De Sportvisser met betrekking tot u verwerkt.
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door De Sportvisser

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

3.1 De Sportvisser zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde , doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2 De Sportvisser treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

 

4. DERDEN

 

4.1 De Sportvisser kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: Sportvisserij Nederland, aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent; NOC*NSF waarvan De Sportvisser via Sportvisserij Nederland lid is;verwerkers van Sportvisserij (voor de uitwerking van de dienstverlening);
personen en instanties die zich bezig houden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
4.2 De Sportvisser verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of De Sportvisser daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

5. WIJZIGINGEN

 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen

 

6. FOTO´S

 

Het is HSV de Sportvisser toegestaan om gemaakte foto´s tijdens evenementen te publiceren via de schrijvende en digitale pers en de eigen website. Vooraf aan elk evenement zullen ouders , indien aanwezig , worden gevraagd om toestemming foto´s van hun kinderen te publiceren. Op aanmeldingsformulieren voor deelname aan evenementen zal altijd de vraag worden gesteld of publicatie van foto´s van de betreffende persoon is toegestaan.

Ochten, mei 2019